De gemeenteraad heeft nieuwe Nota Detailhandel 2021 in mei 2021 vastgesteld. De uitgangspunten voor het detailhandelsbeleid zijn ongewijzigd.  De focus op bestaande winkelgebieden (Stadshart, drie stadsdeelwinkelcentra, zeven wijkwinkelcentra) wordt niet gewijzigd. Hierdoor zijn en blijven er voor elke Amersfoorter op acceptabele afstand winkel- en boodschappenvoorzieningen beschikbaar. Om deze gebieden zo sterk mogelijk te houden is het, gezien de huidige ontwikkelingen in de detailhandel (waaronder het veranderende consumentengedrag, de vergrijzing, het toenemend belang van internet als verkoopkanaal, de behoefte aan gemak versus behoefte aan beleving, het in elkaar overlopen van detailhandel en horeca), essentieel dat de winkels juist in deze gebieden worden geconcentreerd. Zo profiteren winkels maximaal van elkaars nabijheid. Het beleid is er op gericht om detailhandelsontwikkelingen juist in de winkelgebieden te laten landen en de winkels zo min mogelijk verder over de stad te spreiden. Er is nu al een overschot aan winkelmeters (lege winkelpanden) en het is de verwachting dat dit alleen nog maar verder zal gaan toenemen. Daarom is het beleid er op gericht om deze voorraad te verminderen, in eerste instantie buiten de bestaande winkelgebieden, maar op termijn kan indien nodig ook worden gestreefd naar een verdere inkrimping van de winkelgebieden. 

Wat is er wel gewijzigd?

Vanuit de eerder genoemde uitgangspunten is het detailhandelsbeleid ten opzichte van de vorige nota op de volgende punten gewijzigd of aangescherpt: 

1. Nieuwe winkels worden in principe alleen ontwikkeld binnen de bestaande winkelgebieden. Buiten deze gebieden worden dus in principe geen nieuwe winkels ontwikkeld.

2. Buiten de winkelgebieden wordt de mogelijkheid geschapen om actief overtollige winkelmeters uit de markt te halen.

3. De uitzondering voor de branches fietsen, sport en elektronica om zich te mogen vestigen op Isselt en op Vathorst vervalt. Deze ontwikkeling wordt gezien als een bedreiging voor de bestaande winkelgebieden. Daarnaast staat het provinciaal beleid dit niet toe. 

4. De mogelijkheid voor perifere detailhandelsvestigingen (‘volumineuze detailhandel’) om op maximaal 250 m² een ‘nevenassortiment’ te gaan voeren wordt verder teruggebracht naar 100 m² wvo.

5. Het Stadshart zoals gedefinieerd in de Visie Stadshart uit mei 2017 (de binnenstad, Stationsgebied, Eemkwartier, Wagenwerkplaats en Zonnehof) wordt beschouwd als een verzameling deelgebieden met elk een eigen karakter. Waar nodig wordt beleid ontwikkeld dat specifiek op bepaalde deelgebieden van toepassing is. Zo kan beter worden ingespeeld op de functies en bezoekdoelen van de deelgebieden.

6. Op een deel van Isselt is circulaire detailhandel onder voorwaarden mogelijk. Daarmee wordt de circulaire economie gestimuleerd, krijgen ondernemers die zich bezig houden met bijvoorbeeld het upcyclen van producten de mogelijkheid om deze ook te verkopen, en krijgt de consument een alternatief voor het kopen van nieuw gemaakte consumentenproducten. 

7. Binnen de budgettaire mogelijkheden streeft de gemeente naar een actievere aanpak van het vitaliseren van de winkelgebieden. Denk hierbij aan het stimuleren van bedrijfsverplaatsing van minder kansrijke gebieden naar onze winkelgebieden en het actief stimuleren van de transformatie van winkelvastgoed. 

De volledige Nota Detailhandel 2021 kunt u hier inzien.